Siekdami pagerinti jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus. 

Nustatymai Sutikti su visais
  1. Pirmas skyrius

  1.1. Pardavėjas – Lietuvos kalėjimų tarnyba, juridinio asmens kodas 288697120, buveinės registracijos adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100015743114, duomenys apie Lietuvos kalėjimų tarnybą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

  1.2. Pagamintakalejime.lt – tinklapis, esantis adresu www.pagamintakalejime.lt, kuriame yra parduodamos Pardavėjų prekės ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo Lietuvos kalėjimų tarnyba juridinio asmens kodas 288697120 PVM mokėtojo kodas LT100015743114, registruotos buveinės adresas L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius. Pagamintakalejime.lt šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas jo parduodamų prekių atžvilgiu.

  1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.

  1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

  1.5. Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

  1.6. Taisyklės – šios „Elektroninės parduotuvės pagamintakalejime.lt prekių pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui pagamintakalejime.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

  1.7. Paskyra – Pirkėjo www.pagamintakalejime.lt naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi pagamintakalejime.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (account).

  1.8. Privatumo politika – pagamintakalejime.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis pagamintakalejime.lt.

  1.9. Parduotuvės – pagamintakalejime.lt yra tik elektroninė parduotuvė, neturinti fizinės parduotuvės, tai reiškia, kad prekės yra tik siunčiamos, nėra prekių išdavimo skyriaus.

  1.10. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.

  1.11.Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

   

  2. Bendrosios nuostatos

  2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir www.pagamintakalejime.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, taip pat prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, nurodoma šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.pagamintakalejime.lt (toliau – Parduotuvėje) susijusios nuostatos.

  2.2. Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

  2.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto apie tai neinformavęs bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir kitas nuostatas. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus pirkėjas bus informuojamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje - taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo metu.

  2.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs savo prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo.

  2.5. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo Sutartys yra registruojamos ir saugomos Parduotuvės duomenų bazėje.

   

  3. Asmens duomenų tvarkymas

  3.1. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje www.pagamintakalejime.lt gali ir registruoti, ir neregistruoti vartotojai.

  3.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kitus reikalingus sklandžiam užsakymo įvykdymui.

  3.3 Asmeninę informaciją perkant prekes www.pagamintakalejime.lt prašoma nurodyti registruojantis ir pateikiant užsakymą. Elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

  3.4 Pirkėjas sutinka, jog 3.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

  3.5 Apmokėjimas už prekes vyksta elektroninės bankininkystės būdu.

   

  4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  4.2 Pirkėjas www.pagamintakalejime.lt svetainėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą.

  4.3 Pirkėjas privalo registracijos formoje ar nesiregistruodamas ir vykdydamas pirkimą pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos ar pirkimo formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja (jei yra registruotas vartotojas) šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti.

  4.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės (-ių) pristatymo dienos.

  4.5. Taisyklių 3.4. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tokiu atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Platesnės išimtys, kokių prekių galima nepriimti, taikomos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktu.

  4.6  Pirkėjas, sutikęs su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis (tai taikoma ir registruotiems, ir neregistruotiems vartotojams) bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  4.7 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  4.8 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas prarado prisijungimo prie elektroninės parduotuvės www.pagamintakalejime.lt duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu laišku, telefoniniu skambučiu. Šiam tikslui Pirkėjas gali naudoti visas skiltyje Kontaktai nurodytas susisiekimo su Pardavėju galimybes.

  4.9. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

   

  5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:

  5.1 Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją – Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą/pirkimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

  5.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ir/ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve,  panaikinti Pirkėjo registraciją bei kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl Pirkėjo įvykdytų pažeidimų ar piktybinių veiksmų.

  5.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl užsakymo gavimo.

  5.4 Pardavėjas įsipareigoja gerbti bei saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos ar pirkimo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

  5.5 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė klaidingą informaciją/adresą – Pardavėjas neatsako už šį duomenų neatitikimą.

  5.6 Pardavėjas turi teisę dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas už prekes.

  5.7 Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas ar specialius išpardavimus elektroninėje parduotuvėje esančioms prekėms/paslaugoms. Taip pat turi teisę pasitelkti įvairias rinkodaros priemones siekiant viešinti ar pagerinti parduodamų prekių matomumą ir pan.

  5.8 Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo pakeisti prekių ar prekių akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

  Tokiu būdu išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.

   

  6. Prekių pristatymas

  6.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo adresą, pašto kodą, paštomato adresą, telefono numerį.

  6.2 Pirkėjas užsakymo metu patvirtina, kad prekę (-es) priims pats nurodytu konkrečiu adresu. Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

  6.3 Prekės bus pristatomos pasirinktu pristatymo būdu. Pristatymas visoje Lietuvoje už papildomą

  mokestį, kuris bus suformuotas prie užsakymo sumos.

  6.4 Jei pageidaujama prekė yra sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja ją išsiųsti per 3-4 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo (nebent prie konkrečios prekės nurodomas kitas pristatymo terminas). Šis punktas nėra taikomas, jei užsakymo per nurodyta terminą neįmanoma įvykdyti dėl Force majeure aplinkybių arba jeigu užsakymas pagal individualų užsakymą (personalizuotas).

  6.5 Visais atvejais pristatymo terminas pagal individualius užsakymus - derinamas atskirai.

  6.6 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

  6.7 Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sugadintoje arba kitaip pažeistoje pakuotėje, tai pat jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės.

  6.8 Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo siuntą nufotografuoti ir nuotrauką pateikti Pardavėjui elektroniniu paštu. Pirkėjas gavęs pažeistą gaminį, nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) turi elektroniniu paštu Pardavėjui pateikti pažeisto gaminio nuotraukas. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

  6.9. Jei remiantis Taisyklėmis Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

  7. Prekių/paslaugų kaina bei atsiskaitymo būdai

  7.1 Apmokėjimas elektroninėje parduotuvėje www.pagamintakalejime.lt vykdomas internetu naudojantis elektronine bankininkyste.

  7.2 Vykdant apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste, Pirkėjui suformuojamas mokėjimas pagal jo pageidaujamą prekių/paslaugų užsakymą.

  7.3 Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo nurodytą sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

  7.4 Pardavėjas įsipareigoja vykdyti užsakymą tik nuo to momento, kai Pirkėjo už prekes/paslaugas pervedama suma yra Pardavėjo sąskaitoje.

  7.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti  pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

  8. Prekių grąžinimas arba keitimas

  8.1 Pirkėjai turi teisę prašyti nemokamai (nemokėdami už pašto išlaidas, darbą, medžiagas ir t. t.) atlikti bet kuriuos iš šių dalykų:

  - prekę pataisyti,

  - prekę pakeisti,

  - sumažinti kainą,

  - nutraukti sutartį ir grąžinti visus sumokėtus pinigus.

  8.2 Taisymas arba pakeitimas:

  Klientas turi pirmiausia paprašyti, kad prekę pataisytume, o jei tai nėra tinkamas variantas (pavyzdžiui, pataisyti per brangu) – ją pakeistume. Tai turi būti padaryta per pagrįstą laikotarpį ir nesukeliant klientui didelių nepatogumų.

  8.3 Kainos sumažinimas arba visų sumokėtų pinigų grąžinimas:

  Klientas turi galimybę ir mokėti mažiau arba atgauti visus pinigus, bet tik tuo atveju, jei pataisyti arba pakeisti:

  - neįmanoma,

  - dėl prekės arba defekto pobūdžio būtų per brangu,

  - klientui būtų labai nepatogu,

  - pardavėjas per pagrįstą laikotarpį negali to padaryti.

   

  8.4 Prekių trūkumai gali būti šalinami atskirai susitarus su Pardavėju.

  8.5 Nekokybiškų prekių trūkumai šalinami vadovaujantis Civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

  8.6 Jei Pirkėjas atsisako prekių pirkimo - pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.4. punktas, pinigai sumokėti už prekes, grąžinami į Pirkėjo sąskaita per 14 dienų nuo to momento, kai Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymą.

  8.7 Atsisakyti sutarties galite per 14 dienų nuo prekės gavimo/atsiėmimo dienos.

  8.8 Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, tvarkingoje originalioje pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas taikomas ir tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė. Sąlyga dėl pakuotės išvaizdos pakeitimo nėra taikoma, jei pažeisti pakuotę buvo būtina norint apžiūrėti prekę.

  8.9 Grąžinama prekė turi būti pilnos komplektacijos.

  8.10 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

  8.11 Grąžindamas prekes Pirkėjas pristato savo lėšomis.

  8.12 Pardavėjas grąžina tik už grąžinamą prekę sumokėtas lėšas, už siuntimo išlaidas lėšos nėra grąžinamos.

   

  9. Atsakomybė už atliekamus veiksmus

  9.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą.

  9.2 Jei Pirkėjas registracijos ar pirkimo formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už nekokybišką paslaugos suteikimą ar kitus dėl netikslių duomenų pateikimo atsiradusius padarinius bei susiklosčiusias aplinkybes.

  9.3 Pirkėjas pats atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį turi teisę laikyti Pirkėju ir dėl to neatsako už galimus pažeidimus.

  9.4 Jei Pirkėjas nesusipažino su pirkimo taisyklėmis - Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.

  9.5 Pirkėjas visiškai atsako už padarytus veiksmus naudojantis elektronine parduotuve www.pagamintakalejime.lt Jei nustatomi pažeidimai bei kitokie piktybiniai veiksmai siekiant pakenkti parduotuvei – informacija perduodama atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

  9.6 Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve www.pagamintakalejime.lt, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  9.7 Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo viešinti ar kitaip naudoti internetinėje parduotuvėje www.pagamintakalejime.lt esančią tekstinę, vaizdinę, grafinę ar kitokią medžiagą. Draudžiama naudoti www.pagamintakalejime.lt esančias nuotraukas be Pardavėjo raštiško sutikimo.

   

  10. Baigiamoji dalis

  10.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  10.2 Visi nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

  • Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

  • Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.   

  Informacija apie internetinių ginčų sprendimus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas):

  Europos Komisija duoda galimybę klientams išspręsti internetinius ginčus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas) ant vienos iš jų platformų. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) pasitarnauja kaip vieta, kurioje vartotojai gali bandyti pasiekti sprendimus, kylančius iš pirkimo internetu ir paslaugų teikimo sutarties, be teismo įsikišimo.